ปัญหาเอดส์ปัญหาวัยรุ่นกับสังคมไทย

ปัจจุบันมีเด็กและวัยรุ่นได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ประมาณ 350,000 กว่าราย ประกอบกับมีสิ่งเร้าทั้งสื่อออนไลน์ ยาเสพติด ติดเหล้า ติดเพื่อน แนะพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ลูกให้ดีเอดส์เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษา เอดส์เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนมาก และทำให้สังคมไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ สถานการณ์เอดส์ ในปัจจุบันของประเทศไทย มีเด็กและวัยรุ่นได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ประมาณ 350,000 กว่าราย ดังนั้นกลุ่มเด็ก และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการ อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในปัจจุบันวัยรุ่นมีสิ่งเร้าต่างๆ มากมาย เช่น ยาเสพติด ไฮไฟว์ การโชว์ต่างๆ การมีแฟน การติดเพื่อน ติดเหล้า ติดเกม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเร้าทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ได้


ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ เป็นยุคสังคมออนไลน์ มีการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วและมีสิ่งยั่วยุในเรื่องพฤติกรรมทางเพศมากมาย ทำให้เด็กวัยรุ่นและเยาวชนได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และนำไปประพฤติปฏิบัติ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของท่านให้มากในเรื่องนี้ โดยให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ การใช้ถุงยางอนามัย การรักนวลสงวนตัว เป็นต้น


กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนไปตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน และเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเมื่อติดเชื้อเอดส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยืนยาว


เอดส์ ครั้งเดียวก็ติดได้ สวมถุง ยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย ดวงนภา ปานเพ็ชร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

Top