โรคหลอดเลือดสมองช่วยทันท่วงที พ้นวิกฤติ

 

 

ท่านอาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง"ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท แขน ขา อ่อนแรง พูดไม่ชัด "หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบมาพบแพทย์  เพราะโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคทางระบบประสาทที่ก่อให้เกิดความพิการ เสียชีวิตและสูญเสียเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลกเป็นอันดับ 1 ปัจจุบันในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตสูงถึง 2,460 คนต่อประชากร 100,000 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองแล้วมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีโอกาสหายเป็นปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเป็นภาระต่อคนในครอบครัวและสังคม

โรคหลอดเลือดสมองมี 2 ชนิด ได้แก่ สมองขาดเลือดมาเลี้ยงและเลือดออกในสมอง ซึ่งในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยงมีวิธีการรักษาที่ดีที่สุด กล่าวคือ ผู้ป่วยมีโอกาสหายถึงร้อยละ 50 โดยการรักษาที่เรียกว่า "ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง"

รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า อายุรแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง คือ ระบบการให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจจากแพทย์ทันที ถ้ามีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดในสามอย่างนี้ คือ 1. ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท 2. แขน ขา อ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่ง 3. พูดไม่ชัด พูดตะกุกตะกัก คิดถ้าพูดไม่ออก หรืออาการผิดปกติทางสมองอื่น ๆ ซึ่งอาการที่ผิดปกตินั้นต้องรู้เวลาที่เกิดขึ้นชัดเจน และมาถึงโรงพยาบาลในเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงครึ่ง โอกาสหายจะมีมาก

หลังจากแพทย์ได้ซักประวัติ ตรวจร่างกายแล้ว ถ้าเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมอง แพทย์ก็จะส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทันที พร้อมกับการตรวจเลือด ถ้าผลการตรวจเลือดไม่พบความผิดปกติใด ๆ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่พบภาวะเลือดออกในสมองหรือโรคอื่น ๆ แพทย์จะประเมินว่าผู้ป่วยมีข้อห้ามของการใช้ยาสลายลิ่มเลือดหรือไม่ เช่น สมองขาดเลือดเป็นบริเวณกว้าง มีภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร ปัสสาวะเป็นเลือด ผ่าตัดใหญ่ก่อนมีอาการโรคหลอดเลือดสมองและอื่น ๆ ถ้าไม่มีข้อห้ามใด ๆ แพทย์จะให้คำอธิบายและแนะนำอย่างละเอียดต่อผู้ป่วยและญาติว่า ข้อดีของการรักษาและข้อเสียของการรักษามีอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติตัดสินใจเพื่อรับการรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือด

ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที ซึ่งแตกต่างจากระบบการรักษาในอดีตอย่างชัดเจน ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการรักษาดังกล่าวผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับคนไทยทุกคน และทุกสิทธิการรักษา

รศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้สร้างเครือข่ายการให้บริการกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีผู้ป่วยรับการรักษาและได้รับยาสลายลิ่มเลือดมากกว่า 240 ราย

กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้ศึกษาวิจัยปัญหาที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของประชาชนต่อโรคหลอดเลือดสมอง,

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 45 ปี, ภาวะเลือดออกในสมองที่เกิดจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด, ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รณรงค์ให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองต่อแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และประชาชน ทางกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีมาตรฐานที่ดี

ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระแก่ครอบ ครัวและสังคม.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส์ 

Top