ผลสำรวจ "การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับขี่ยวดยานพาหนะ "

รายงานผลการสำรวจเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับขี่ยวดยานพาหนะ "


: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ  โดยคณะทำงานวิจัยและประเมินผลโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เมาไม่ขับ) และ ABAC Poll ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   กลุ่มประชากรเป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 19 จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร   ชลบุรี ระยอง ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ หนองคาย เชียงใหม่ น่าน นครสวรรค์ กำแพงเพชร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  และชุมพร จำนวน 4,604 ตัวอย่าง ผลสำรวจ พบว่า

 


 


 


 


 


ที่มา : ABAC Poll

Top